Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről a 2017/2018-as nevelési évben Pomázon

0
625

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint „ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napján a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A 2017/2018-as évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2014. évben születettek és 2017. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszeréről szóló 2012. évi II törvény 247. §-a értelmében.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (1)A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

A beiratkozás időpontja az óvodában és bölcsődébe egyaránt:

 1. április 25. – 2017. április 26. 800– 1800 óra között.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal:

a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, oltási kiskönyv másolatát,

amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, akkor az igazoló dokumentumot, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, szakértői véleményeket

ha a gyermek már előzőleg egy másik óvodába járt a kiiratkozást igazoló dokumentumot, OM azonosítót

a bölcsődei ellátás igénybevételéhez szülő (gondviselő) munkáltatói igazolása.

 

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde és tagóvodáinak felvételi körzete Pomáz Város közigazgatási területe, mely az intézményekben, valamint Pomáz Város honlapján megtalálhatók. ( www.pomaz.hu )

Intézményi címek: Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. Pomáz, Jókai utca 2., Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Mesedombi Óvodája 2013. Pomáz, Beniczky utca 84., Pomázi

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Mesevár Tagóvodája 2013. Pomáz, Meselia utca 11., Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvodája 2013. Pomáz, Beniczky utca 11., Pomázi

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája 2013. Pomáz, József Attila utca 4., Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pomázi Bölcsőde 2013. Pomáz, Templom tér 11.

Az óvodai felvételnél alkalmazandó szabályok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 • A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése alapján az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 • Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

A gyermek felvételéről a beiratkozás utolsó határnapját követő huszonegyedik munkanapon belül hoz döntést az intézményvezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Pomáz Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményekben nemzetiségi óvodai nevelésben részesülnek a gyerekek, kérjük erre történő igényüket jelezzék a szülők a beiratkozásnál. Jelenleg a Mesedombi Tagóvodában (2013. Pomáz, Beniczky utca 84.) német nemzetiségi csoport, Mesevölgyi Tagóvodában (2013. Pomáz, Beniczky utca 11.) szerb nemzetiségi csoport működik.

A bölcsődei felvételnél alkalmazandó szabályok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ 42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

 • Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.
 • Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető.
 • A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.
 • A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 1. az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
 2. a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
 3. az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
 1. ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 1. cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Az óvodai és bölcsődei felvételnél alkalmazandó döntési prioritások:

 1. A pomázi nevelési intézményekben elsősorban a pomázi polgárok gyermekei kerülnek elhelyezésre, akik Pomázon állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, és ezt igazoló lakcímkártyával rendelkeznek.
 1. Nem helyi lakost az óvodai és bölcsődei intézmény csak a helyi igények maradéktalan teljesülése után vehet fel, és az esetet jeleznie kell a fenntartó felé.

 

Pomáz Város Önkormányzata

A tájékoztató pdf formátumban innen tölthető le.